Záruka a reklamace

Kontakt na vyřizování reklamací
 
 
          Provozovatel:
 
 
Elektro Teichmanovi
Rooseveltova 1428
Dvůr Králové nad Labem
54401
            Pevná linka:
                          Fax:
                       Mobil:
                          Mail:
+420 499 621 401
 
 
elektro@teichmanovi.cz

 

  1. Záruka za zboží prodávané v Elektronickém obchodním domě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.
  2. Prodávající prodává zboží špičkové kvality. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků.
  3. Při dodání zboží je zákazníkovi spolu se zbožím doručen i záruční list. Je-li tento záruční list umístěn výrobcem vně balení zboží, je záruční list prodávajícím již potvrzen. Je-li tento záruční list umístěn uvnitř balení zboží, je zákazník povinen jej zaslat prodávajícímu, který záruční list potvrdí a obratem jej potvrzený zašle zákazníkovi zpět.
  4. Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
       V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.
  5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
  6. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.


  Lhůta pro vyřízení reklamace v zákonné záruční lhůtě

  V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
  V případě, že nejste spotřebitel, (byla vystavena faktura na ičo) se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

   Peníze vám pošleme na účet nebo vám částku vyplatíme na naší prodejně.

   


  Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

  Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

  1.s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady
  2.reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením, závada se projeví po skončení záruční doby, apod.)
  3. zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

   

  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem.
  Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, 
  avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.

  Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Prodloužená záruka:
Pokud je k některým produktům nabízena prodloužená záruka, provádí se formou bezplatného servisu. Zákazník odešle poškozený výrobek se žádostí o uplatnění prodloužené záruky na adresu naší provozovny. Výrobek bude bezplatně opraven a odeslán co  nejdříve na adresu uvedenou v žádosti. V případě prodloužené záruky (bezplatného servisu) neplatí lhůta 30 dní na vyřízení reklamace. V případě neopravitelnosti výrobku bude výrobek vyměněn za nový, popřípadě bude poskytnuta adekvátní náhrada. Kupující v tomto případě nemá nárok na vrácení peněz.