Obchodní podmínky Elektro Teichmanovi

elektronického obchodního domu na adrese http://www.teichmanovi.cz
  

Provozovatel:   Elektro Teichmanovi s.r.o.
Rooseveltova 1428
Dvůr Králové nad Labem
54401
Tel. 499 62 14 01
Ičo: 05164265
Dič: CZ05164265
eshop elektro www.teichmanovi.cz

 

I.

 1. Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v Elektronickém obchodním domě provozovaném na adrese www.teichmanovi.cz .
 2. Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

II.

Spotřebitelé

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

III.

Předmět uzavírané kupní smlouvy

 • Prodávající nabízí ve svém Elektronickém obchodním domě zákazníkovi zboží. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího, které je prodávajícím závazně potvrzeno, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu zboží, poplatek za platbu v hotovosti, je-li placeno v hotovosti při dodání zboží, a náklady na dopravu zboží.

U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena a daň z přidané hodnoty. V ceně zboží jsou, vyjma daně z přidané hodnoty, zahrnuty veškeré ostatní daně a poplatky vztahující se ke zboží. Kupní cena každého zboží je stanovena jako součet ceny zboží a daně z přidané hodnoty určené z ceny zboží. V případě hotovostní platby při dodání zboží ( platba dobírkou) platí zákazník prodávajícímu poplatek 55,-Kč za hotovostní platbu.   

Cena doručení Vašeho nákupu k Vám domů je závislá na váze (typu) zboží, které jste nakoupili:   

 • do 30 kg je cena dopravy 99 Kč
 • nad 30 kg je cena dopravy 280 Kč

Veškeré uvedené ceny jsou platné. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny změnit. O případné změně cen je zákazník uvědoměn prodávajícím nejpozději při závazném potvrzení objednávky prodávajícím.

  IV.

  Výběr a objednání zboží

  1. Zákazník vybírá zboží buď prohlížením nabídky (nejdříve zvolí oddělení elektronického obchodního domu, kde chce nakupovat, následně vybere kategorii zboží), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, zná-li zákazník například typ (název) zboží, které hledá.
  2. Po nalezení a výběru zboží zákazník stiskne v detailním pohledu na zboží tlačítko KOUPIT. Zobrazí se zpráva o vložení požadovaného zboží do košíku, změní se údaj o stavu košíku a zákazník může pokračovat v nákupu. Stejným způsobem, tj. kliknutím na KOUPIT, může zákazník k vybranému zboží přidat ještě nabízené příslušenství, pokud je pro daný výrobek nabízeno prodávajícím. Na stránku košíku se zákazník dostane vždy i po stisknutí ikonky UPRAVIT MNOŽSTVÍ V KOŠÍKU, která je umístěna na pravé polovině obrazovky. Tam pak zákazník může zboží z košíku kdykoli smazat nebo upravit množství jednotlivých položek. Stejným způsobem může zákazník vybrat další zboží.
  3. Po výběru zboží, které hodlá zákazník u prodávajícího zakoupit, pokračuje zákazník tlačítkem UKONČIT NÁKUP A ZAPLATIT U POKLADNY. Pokud je zákazník registrovaným zákazníkem, je pro něho připraven formulář Přihlášení, kde vyplní svoji emailovou adresu jako přihlašovací jméno a dále libovolné heslo. Pokud zákazník nakupuje v tomto elektronickém obchodním domě poprvé nebo pokud heslo a přihlašovací jméno zapomněl, vyplní formulář Vaše detaily. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:
  • jméno a adresa zákazníka, adresa na kterou má být zboží doručeno,
  • číslo telefonu zákazníka, slouží k telefonickému potvrzení přijetí objednávky prodávajícím,
  • emailová adresa zákazníka, slouží jako přihlašovací jméno do elektronického obchodního domu.

  Je-li zákazník podnikatelem, klikne na modrý odkaz Vyplnit firemní údaje. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:

  • obchodní firma nebo označení, pod kterým zákazník podniká, je-li podnikatelem, IČ, DIČ,
  • adresa sídla zákazníka, adresa na kterou má být zboží doručeno,
  • číslo telefonu zákazníka, slouží k telefonickému potvrzení přijetí objednávky prodávajícím,
  • emailová adresa zákazníka, slouží jako přihlašovací jméno do elektronického obchodního domu.

  Po vyplnění těchto údajů může zákazník stisknout ULOŽIT VAŠE DATA. Tímto stisknutím objednává zákazník u prodávajícího zboží. Na uvedený email bude nejpozději následující pracovní den zákazníkovi závazně potvrzeno přijetí objednávky, termín a způsob dodání zboží. Za závazné přijetí objednávky zákazníka není považováno přijetí objednávky do systému po stisknutí ULOŽIT VAŠE DATA

  V.

  Storno objednávky

  Kupující může stornovat objednávku nejpozději do jejího závazného potvrzení prodávajícím.

  VI.
  Zaplacení ceny za zboží

  Kupující může zaplatit cenu za zboží ve smyslu ustanovení článku V., odstavců 2., 3. a 4. těchto obchodních podmínek bezhotovostně na účet prodávajícího nebo v hotovosti při dodání zboží.

  VII.

  Dodání zboží

  1. Zboží je prodávajícím dodáváno kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je kupujícímu prodávajícím dodán i daňový doklad, návod na používání zakoupeného zboží v českém jazyce a záruční list. Kupující písemně potvrdí dodání a převzetí zboží.
  2. Dodání zboží je realizováno po připsání ceny za zboží na účet prodávajícího. Platí-li zákazník v hotovosti při dodání zboží, je jeho dodání realizováno ve smyslu dohody se zákazníkem.
  3. Zboží je zákazníkovi dodáno, je-li doručeno prodávajícím na adresu, kterou zákazník uvedl a v čase, který byl se zákazníkem dohodnut. Nepřevezme-li zákazník zboží na sjednané adrese a ve sjednaném čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a rovněž i náklady spojené s opětovným dodáním zboží.

  VIII.

  Záruka za zboží

  1. Záruka za zboží prodávané v Elektronickém obchodním domě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.
  2. Prodávající prodává zboží špičkové kvality. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků.
  3. Při dodání zboží je zákazníkovi spolu se zbožím doručen i záruční list. Je-li tento záruční list umístěn výrobcem vně balení zboží, je záruční list prodávajícím již potvrzen. Je-li tento záruční list umístěn uvnitř balení zboží, je zákazník povinen jej zaslat prodávajícímu, který záruční list potvrdí a obratem jej potvrzený zašle zákazníkovi zpět.
  4. Zákazník je povinen prohlédnout zboží vč. příslušenství dle přiložená faktury bezprostředně po jeho převzetí. Zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
       V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.
  5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
  6. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

  IX.

  Odstoupení od smlouvy

   1. Spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Více v podmínkách vrácení zboží v zákonné lhůtě.

     X.

     Ochrana osobních údajů
      
     http://www.teichmanovi.cz/www/ochrana-osobnich-udaju-a-gdpr/
      

     XI.

     Další ustanovení

     1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na shora uvedené adrese Elektronického obchodního domu.
     2. Veškeré podstatné údaje týkající se kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, jakož i právního vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem založeném uzavřenou kupní smlouvou jsou sdělovány zákazníkovi.
     3. Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí býti bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem.
     4. Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek. Prodávající je oprávněn měnit sortiment nabízeného zboží. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.

      XII.


     Politika bezpečnosti
      

      

     Ochrana osobních údajů
     kompletní informace naleznete zde:
      

      
      XIII.

      

     Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.
     Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

     Dáno ve Dvoře Králové nad Labem 1.9.2014